Gureco UE logo

Cele projektu:


Celem niniejszego projektu jest wzrost konkurencyjności firmy GURECO – Paweł Gubała poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali europejskiej technologii zintegrowanego inteligentnego systemu przeciwpożarowego o zwiększonej niezawodności, pozwalającej na zarządzanie procesami automatyzacji systemów przeciwpożarowych. Wykorzystanie nowatorskiej technologii umożliwi wygenerowanie unikalnych cech funkcjonalnych rozwiązania. Zastosowanie innowacyjnego systemu monitoringu środka gaśniczego pozwoli na znaczną eliminację ryzyka nieskutecznych akcji gaszenia oraz maksymalne ograniczenie wydzielania spalin i zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami. Poprzez zaoferowanie kompletnego automatycznego systemu przeciwpożarowego zintegrowanego z innowacyjnym systemem monitoringu środka gaśniczego, zmniejszeniu o min. 10% ulegną koszty nabycia poszczególnych komponentów instalacji od różnych oferentów._

 
Wpływ realizacji projektu na rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy:


Niniejszy projekt nie będzie miał wpływu na zmianę charakteru dotychczasowej działalności Wnioskodawcy, jednakże jego efektem będzie dywersyfikacja aktualnej oferty produktowej firmy poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego. 
W efekcie realizacji projektu Wnioskodawca poszerzy ofertę o innowacyjną technologię zintegrowanego inteligentnego systemu przeciwpożarowego o zwiększonej niezawodności, pozwalającego na zarządzanie procesami automatyzacji systemów przeciwpożarowych oraz wykrycie uszkodzeń systemu i eliminację nieskutecznych akcji gaszenia oraz maksymalne ograniczenie wydzielania spalin i zanieczyszczania środowiska szkodliwymi substancjami. Realizacja projektu otworzy przed Wnioskodawcą nowe rynki zbytu, przyczyni się do wzrostu zatrudnienia o 6 pracowników, wzmocni jego przewagę konkurencyjną oraz pozwoli na zacieśnienie współpracy w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, jakim jest Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany ..Innowator”. Wpływ realizacji projektu na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, do którego należy Wnioskodawca, oraz osiągnięcie celów rozwoju tego powiązania.

W wyniku wdrożenia projektu współpraca realizowana będzie z dwoma członkami powiązania kooperacyjnego tj. firmą BDS INSTAL Sp. z o.o., Sp.K. oraz z Centrum Systemów Komputerowych ZETO SA, działających w ramach Klastra Budowlanego „Innowator”. Współpraca przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą rynkową w/w podmiotów poprzez zapewnienie kompleksowości ofert w sektorze systemów przeciwpożarowych, realizację dwustronnych interakcji biznesowych oraz wzrostu przychodów z tytułu zwiększenia podaży produktu na rynku krajowym. Projekt przyczyni się do osiągnięcia głównych celów powiązania kooperacyjnego tj. do tworzenia korzystnych warunków dla promocji i rozwoju przedsiębiorstw budowlanych w regionie świętokrzyskim i podkarpackim przez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, umożliwienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami z branży budowlanej, wymianę wspólnych doświadczeń oraz tworzenie powiązań między przedsiębiorstwami w celu realizacji większych projektów budowlanych._

Wartość projektu:  4 996 875,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 603 310,00 PLN

Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl